Polecany serwer dla instalacji PrestaShop

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

 1. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (BOSKY WEB Zbigniew Stanejko, ul. Główna 105, 62-007 Biskupice).
 2. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

Internetowy Sklep Prestapremium.com jest prowadzony przez:

BOSKY WEB
Zbigniew Stanejko,
ul.Główna 105,
62-007 Biskupice
NIP 7611088720,
REGON 550048972,

KONTO BANKOWE:

Millennium Bank 81 1160 2202 0000 0002 2554 7335

dalej nazywanej „Sprzedającym”.

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy w godzinach : 9:00 – 18:00

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Na zakupiona usługi wystawiane są faktury VAT.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego ( z wyłączeniem oferty) wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://prestapremium.com/regulamin). W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.

Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 5 lub nowsza, Opera wersja 10 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px dla wersji statycznej – stała szerokość projektu. Dla wersji mobilnej rozdzielczość min. 480px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Prestapremium.com, należy je wszystkie wyłączyć.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

DEFINICJE:

 1. Usługodawca – Bosky Web Design Zbigniew
  Stanejko, ul.Główna 105, 62-007 Biskupice, NIP: 7611088720.
 2. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Sklep internetowy - serwis internetowy umożliwiający Klientowi sprzedaż i prezentację oferty produktowej a Użytkownikowi przeglądanie i zakup produktów i usług.
 4. Aplikacja, Program – oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiające prowadzenie sprzedaży produktów i usług w sieci Internet,
 5. Pakiet/Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegająca odpłatnym udostępnieniu gotowych elementów sklepu internetowego, prezentacji oferty Klienta, jej promocji i reklamy w Internecie na warunkach zgodnych z niniejszym regulaminem;
 6. Usługi dodatkowe – odpłatne świadczenia wykonywane przez Usługodawcę związane z wykonywanym Pakietem lub Usługą.
 7. Cennik Pakietów – szczegółowy cennik znajduje się w zakładce https://prestapremium.com/pl/3-pakiety-startowe . Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatek VAT.
 8. Pakiet, Pakiet usług – zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określony w cenniku lub na podstawie indywidualnej wyceny zaakceptowanej przez Klienta.
 9. Aktualizacje - kolejne wersje Sklepu internetowego, które Usługodawca udostępnia dotychczasowym zarejestrowanym Klientom, bezpłatnie lub po uiszczeniu opłaty określonej w Cenniku usług.
 10. Panel Administracyjny - aplikacja internetowa dostępna dla Klienta poprzez przeglądarkę internetową, po uprzednim zalogowaniu się przy użyciu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła, umożliwiająca zarządzanie Sklepem internetowym.
 11. Użytkownik – klient końcowy (Kupujący) odwiedzający Sklep Internetowy.
 12. Informacja handlowa – utworzona przez Klienta, za pomocą Panelu administracyjnego lub w inny dopuszczony przez Usługodawcę sposób, oferta sprzedaży produktów lub warunków świadczenia usług, zawierająca nazwę, opis, cenę, określone parametry i właściwości.
 13. Regulamin - zbiór warunków i zasad określających zakres korzystania z Usługi przez Klienta, udostępniony elektronicznie w Serwisie w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poprzez przyjęcie niniejszego regulaminu Klient decyduje się skorzystać z Usługi umożliwiającej założenie i prowadzenie Sklepu internetowego stworzonego z wykorzystaniem modułów zastosowanych przez Usługodawcę.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem jest integralną częścią umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem zawieranej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Zamawiając Usługę, Klient oświadcza, że w całości akceptuje niniejszy Regulamin i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Usługodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą modyfikacji, szablonów, modułów i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w sklepach internetowych na nim opartych jest zabronione.


§ 3. ZAWARCIE UMOWY I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Złożenie zamówienia na Usługę/Pakiet następuje przez dodanie do koszyka odpowiedniego Pakietu.
 2. Zakres świadczonych usług wynika z niniejszego Regulaminu. Opłaty za świadczenie wszelkich usług wykraczających poza ustalenia Regulaminu będą naliczane po indywidualnej konsultacji z Klientem.


§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKU USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi umożliwiającej założenie i prowadzenie Sklepu internetowego, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na działanie Pakietu.
 3. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych do Sklepu internetowego lub spowodowanych korzystaniem z Panelu Administracyjnego niezgodnie z zaleceniami.
 4. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do Panelu Administracyjnego osobom trzecim.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane niezależnymi od Usługodawcy i niezawinionymi przez niego zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.
 6. Usługodawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie Usługi/Pakietu na warunkach określonych w https://prestapremium.com/pl/3-pakiety.
 7. Usługodawca nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Pakietu/Usługi spowodowane w wyniku działania siły wyższej, ingerencji osób trzecich, awarii sieci komunikacyjnych, zakłóceń spowodowanych działaniem dostawcy Internetu, jak i również zakłóceń znajdujących się w obszarach ryzyka innych dostawców internetowych.
 8. Usługodawca nie jest zobowiązany do opracowywania Aktualizacji Programu poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.


§ 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Usługodawca w ramach świadczenia swoich usług, zapewnia Klientowi poprawność wyświetlania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach:
 • IE wersja 8 lub nowsza,
 • FireFox,wersja 4 lub nowsza
 • Opera,
 • Chrome,
 • Safari.


§ 7. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

  1. Płatność następuje na podstawie faktury VAT.
  2. Za datę płatności uznaje się datę wpływu na konto Usługodawcy.


§ 8. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności rozliczenia opłaty za świadczoną przez Usługodawcę usługę, Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od oddanie projektu..
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy .
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej wniesienia.
 5. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym lub brakiem świadczenia Usługi do wysokości wartości Pakietu.

§ 9. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zarówno Usługodawca, jak i Klient ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy świadczenia usług wymaga formy pisemnej lub elektronicznej.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie informacji identyfikujących go w obrocie gospodarczym przez Usługodawcę. Informacje wykorzystywane będą przez Usługodawcę w celach służących świadczeniu Usług, wystawiania dokumentów księgowych oraz wprowadzania informacji o Kliencie do baz danych w celach marketingowych (jak rejestracja w wyszukiwarkach, portalach, domach aukcyjnych).
 2. Usługodawca informuje, że podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane podane podczas rejestracji nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Wszelkie dane Klienta identyfikujące go w obrocie gospodarczym będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Ponadto Usługodawca i Klient ustalają, że w przypadku sporów pomiędzy stronami, sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania wszelkich spraw będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.